Huisregels Kamano Dogconsultancy:

• Voor alle trainingen heeft u nodig: riem van ca 1,20 meter, gewone halsband of tuig, veel lekkere beloningsvoertjes en een (niet-piepend) speeltje voor uw hond. Voor de dagopvang ontvangen wij graag de hond met een korte lijn en een gewone halsband, en eventueel eigen voer in een afsluitbaar bakje met de naam van uw hond erop.

• Houdt er bij parkeren rekening mee dat u de toegangsdeuren /-hekken van ons en de omringende bedrijven niet blokkeert.

• De omliggende straat is geen uitlaatgebied. Laat uw hond voor aankomst goed uit, en laat uw hond niet plassen voor of tegen de trainingshal en/of omliggende panden. Eventueel kunt u na binnenkomst de hond zijn behoefte laten doen op ons eigen terrein achter de hal.

• Let er op dat uw hond niet plast/poept/markeert in de hal. Eventuele ongelukjes (ook in de directe omgeving van de trainingshal/dagopvang) ruimt u zelf op.

• Bij een mogelijk besmettelijke ziekte (diarree, braken, hoesten enz.) kan de hond geen gebruik maken van onze diensten. Overleg bij twijfel met uw dierenarts.

• Uw hond dient op tijd te worden ingeënt of getiterd.

• Uw hond moet tijdig worden behandeld tegen wormen, en/of vlooien.

• De hond mag minimaal 2 uur voor de training, en minimaal 1 uur na de training niet eten. Dit om maagtorsie te voorkomen.

• Uw hond dient meeverzekerd te zijn op uw WA-verzekering.

• Loopse teven mogen niet komen trainen, of aanwezig zijn in de dagopvang.

• Houd uw hond aangelijnd en voorkom dat uw hond een andere hond uitdaagt of te dicht nadert . Niet iedere hond houdt van direct contact met andere honden. Honden mogen pas los van de lijn na toestemming van de instructeur / medewerker dagopvang.

• Bezoekers zijn na overleg welkom, mits zij zich houden aan algemeen aanvaarde gedragsregels en de overige cursisten niet storen. Kinderen jonger dan 10 jaar moeten altijd begeleid worden door een (extra) volwassene.

Bij verhindering graag tijdig (minimaal 24 uur vooruit) afmelden via telefoon, SMS of WhatsApp. Zie artikel 4 van de Algemene voorwaarden. Bij te laat afmelden, of zonder afbericht wegblijven, zal de les of opvangdag helaas doorberekend worden omdat er een plekje voor u gereserveerd was.

 

Algemene voorwaarden Kamano Dogconsultancy:

Bij aanmelding gaat de opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden & Huisregels

Artikel 1 – Definities

1.1 Opdrachtnemer: Kamano Dogconsultancy te IJmuiden (Hondenschool en Dagopvang voor honden)
1.2 Opdrachtgever: Eigenaar/begeleider van de hond(en) die de overeenkomst voor onze diensten is aangegaan
1.3 Opdracht: Een training (cursus, privéles, workshop, lezing, etc) volgen, of het gebruik maken van de dagopvang voor honden

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.
2.2 Op alle overeenkomsten alsmede de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
2.3 Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in welke vorm dan ook is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.
2.4 De opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en/of de prijslijst te veranderen. Wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden op de website van de opdrachtnemer. De opdrachtgever kan bij gewijzigde algemene voorwaarden en/of prijslijst geen aanspraak meer maken op eerdere uitgaven.

Artikel 3 – Gezondheid

3.1 Uw hond moet aantoonbaar ingeënt of getiterd zijn. Ook dient uw hond vrij te zijn van luizen, teken, vlooien, oormijt en wormen.
3.2 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekte(n) van de hond. Eventueel bekend zijnde ziekte(n) en/of afwijkingen moeten vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.
3.3 Honden met ernstige diarree/braken, loopse teven of honden met een “mogelijk” besmettelijke ziekte kunnen niet mee doen met de training, of verblijven in de dagopvang. Dit dient tijdig aan de opdrachtnemer te worden doorgegeven.

Artikel 4 – Rechten en plichten van de opdrachtgever

4.1 De opdrachtgever is verplicht alle formulieren volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer volledig op de hoogte te brengen van gezondheid, aard, bijzonderheden enz. met betrekking tot de hond(en). De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet melden of achterhouden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond(en) waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
4.2 Na het invullen van het intakeformulier is de opdrachtgever definitief ingeschreven en wordt door de opdrachtnemer een plaats voor de opdrachtgever gereserveerd bij de training of in de dagopvang. Opdrachtgever is hiermee de verplichting aangegaan tijdig de verschuldigde betaling te voldoen. De opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen aanwezig te zijn op de afgesproken dag(en) en tijd(en) voor de training.
4.3 Uw hond(en) dient/dienen sociaalvaardig te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen. Is de hond niet sociaalvaardig dan dient u de opdrachtnemer en eventuele andere opdrachtgevers hiervan tijdig op de hoogte te brengen. De hond dient te allen tijde aangelijnd te zijn.
4.4 Uw hond dient opgenomen te zijn in uw eigen WA verzekering.
4.5 Bij verhindering voor een privé- of groeps- training of dagopvang dient de opdrachtgever zich minstens 24 uur voor de afgesproken les of opvangdag af te melden via telefoon, Whatsapp of SMS. Afmeldingen die niet minimaal 24 uur van te voren zijn doorgegeven, worden volgens normaal tarief aan u doorbelast. Bij afwezigheid zonder afmelding zal de betreffende training of dagopvang worden doorberekend. De les kan niet worden ingehaald als u te laat, of niet, heeft afgemeld. Uitgezonderd zijn gevallen van aantoonbare overmacht zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte van de betreffende hond, sterfte familielid eigenaar in de eerste graad, rampen en calamiteiten, hierbij zal in overleg met Kamano Dogconsultancy een passende oplossing worden gezocht.

Artikel 5 – Rechten en plichten van de opdrachtnemer

5.1 De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om trainingen, dagopvang of ophalen/thuisbrengen van gastdieren ad hoc af te zeggen of te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van ziekte, extreme weers- of verkeerssituaties etc.
5.2 De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een overeenkomst.
5.3 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de dienst op non-actief te zetten tijdens opleidingen, vakantie of snipperdagen. Deze data zullen tijdig bekend worden gemaakt via de website van de opdrachtnemer.
5.4 De opdrachtnemer zal er alles aan doen om u en uw hond zo goed mogelijk te begeleiden en/of verzorgen. Bij medische noodzaak zal de hond van de opdrachtnemer zo snel mogelijk ter behandeling worden aangeboden aan een door de opdrachtnemer te kiezen dierenarts, en zal de eigenaar van het dier zo snel mogelijk geïnformeerd worden. Opdrachtnemer verplicht zich om zorgvuldig om te gaan met door opdrachtgever verstrekte gegevens en eigendommen (zoals huissleutels).
5.5 De opdrachtnemer heeft het recht om honden en/of personen de toegang tot zijn terrein te weigeren indien zij zich niet houden aan de huisregels en/of algemene voorwaarden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheidsstelling, schade en verzekeringen

6.1 De opdrachtgever is wettelijk aansprakelijk voor aantoonbare materiële en immateriële schade, geleden door de opdrachtnemer en/of derden veroorzaakt door (de hond van) de opdrachtgever. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op de opdrachtgever verhaald. Als er meerdere honden bij betrokken zijn en niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de desbetreffende betrokken hond(en) gedeeld.
6.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade / letsel aan de hond of andere eigendommen van de opdrachtgever. Ook is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade of letsel aan (eigendommen van) bezoekers op het terrein van de opdrachtnemer. Uitzondering is aantoonbare ernstige nalatigheid van de opdrachtnemer.
6.3 De opdrachtgever is verplicht om een WA verzekering te hebben afgesloten waarbij zijn hond volwaardig meeverzekerd is.

Artikel 7 – Betalingen

7.1 Alle les-tarieven zijn inclusief BTW en worden vermeld op de website van de opdrachtnemer. Tarieven kunnen jaarlijks aangepast worden.
7.2 De opdrachtgever is verplicht het volledige verschuldigde bedrag te betalen. Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient voor ingang van de opdracht te zijn bijgeschreven op NL52RABO0127120335 tnv Kamano Dogconsultancy, of contant te worden voldaan bij de (eerste) les of opvangdag. De opdrachtgever ontvangt op verzoek een factuur van de opdrachtnemer.
7.3 Bij voortijdige beëindiging vanuit de opdrachtgever zal geen restitutie plaatsvinden van het verschuldigde bedrag.
7.4 Bij vroegtijdige beëindiging vanuit de opdrachtnemer zal het reeds vooruitbetaalde bedrag geretourneerd worden, met aftrek van administratiekosten en reeds genoten diensten.

Artikel 8 – Klachten, Geschillen en toepasselijk recht

8.1 Klachten kunnen schriftelijk worden gemeld bij Kamano Dogconsultancy, via een email naar info@kamano.nl . De melder van de klacht ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging van de klacht, en een uitnodiging om in een persoonlijk gesprek de klacht te bespreken en/of op te lossen. Van dit gesprek ontvangt de melder een gespreksverslag per email, met daarin de gemaakte afspraken en voorgestelde oplossing. De melder kan via email kenbaar maken of hij/zij met de voorgestelde oplossing akkoord gaat. Schriftelijke klachten zullen worden gemeld bij de branche-organisatie waar Kamano Dogconsultancy bij is aangesloten.                                                                                              8.2 Bij onoplosbare geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij de opdrachtgever binnen een maand nadat de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
8.2 Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
8.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

Artikel 9 – Marketing

9.1 De opdrachtgever gaat akkoord met het gebruik van door de opdrachtnemer genomen foto/videomateriaal van de hond voor eigen marketingdoeleinden. Foto’s / video’s van de opdrachtgever zelf zullen niet zonder toestemming worden gebruikt.